PATRIQUE BALJÉ
postadres Prinses Mariannestraat 63
1814 XG ALKMAAR
mobiel 06-41886689
email info@boostyourgame.nl
internet www.boostyourgame.nl
KvK nummer 65127153
BTW nummer NL216812057B01

leslocatie: GOLFBAAN DE HEEMSKERKSE GOLFCLUB, COMMUNICATIEWEG 18, 1967 PR HEEMSKERK

het lesprogramma wordt door BOOSTyourGAME verzorgd i.s.m. de HEEMSKERKSE GOLFSCHOOL te Heemskerk

DISCLAIMER


1. Begrippen

In deze disclaimer wordt verstaan onder:


1.1 Eigenaar = Patrique Baljé o.h.o.d.n. BOOSTyourGAME, eigenaar van de Website.


1.2 Gebruiker = elke gebruiker/bezoeker van de Website.


1.3 Website = de internet site www.boostyourgame.nl.


1.4 Content = alle op de Website aanwezige inhoud, waaronder teksten, afbeeldingen en andere materialen.


1.5 Gebruik maken = het uitvoeren van alle mogelijke handelingen.2. Website en Content

2.1 De Eigenaar verleent de Gebruiker hierbij toegang tot de Website. De Gebruiker heeft daarmee toestemming om gebruik te maken van de op de Website gepubliceerde Content.

2.2 De Eigenaar behoudt zich het recht voor om de Website en/of de Content op elk moment aan te passen en/of (onderdelen) te verwijderen zonder daarover een mededeling aan de Gebruiker te doen.3. Doel Website

De Content op de Website is bedoeld om informatie te geven over het golf lesaanbod en de overige sport gerelateerde activiteiten. En deze kan verder worden beschouwd als een vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten met betrekking tot het golf lesaanbod en/of overige sport gerelateerde activiteiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een door de Eigenaar uitgebrachte offerte.4. Reikwijdte disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de Website en de op de Website gepubliceerde Content. Door hiervan gebruik te maken accepteert de Gebruiker de inhoud van deze disclaimer volledig.5. Beperkte aansprakelijkheid

5.1 Hoewel de Eigenaar de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze Website gepubliceerde Content, kan de Eigenaar niet garanderen dat deze compleet, actueel en/of accuraat is.


5.2 De Content, en in het bijzonder de tarieven op de Website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.


5.3 De Eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op de Website gepubliceerde Content. Geen overeenkomst komt tot stand als gevolg van mogelijke fouten zoals bedoeld onder de punten 5.1 en/of 5.2.


5.4 De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden. Hiervoor aanvaardt de Eigenaar nimmer aansprakelijkheid.6. Auteursrechten

6.1 Het auteursrecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom betreffende de Website en de hierop gepubliceerde Content liggen bij de Eigenaar.


6.2 Niets van deze Website of de hierop gepubliceerde Content mag verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Eigenaar, behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij dit in specifieke gevallen anders is aangegeven.7. Overige zaken

De inhoud van deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen, zonder nadere vooraankondiging.8. Vragen? Onduidelijkheden?

Mocht je vragen hebben of mochten er nog zaken onduidelijk zijn, dan kun je altijd contact opnemen met BOOSTyourGAME.


Wil je mailen, maak dan gebruik van het contact formulier. Bellen mag uiteraard ook.