PATRIQUE BALJÉ
postadres Prinses Mariannestraat 63
1814 XG ALKMAAR
mobiel 06-41886689
email info@boostyourgame.nl
internet www.boostyourgame.nl
KvK nummer 65127153
BTW nummer NL216812057B01

leslocatie: GOLFBAAN DE HEEMSKERKSE GOLFCLUB, COMMUNICATIEWEG 18, 1967 PR HEEMSKERK

het lesprogramma wordt door BOOSTyourGAME verzorgd i.s.m. de HEEMSKERKSE GOLFSCHOOL te Heemskerk

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:


1.1 Opdrachtnemer = Patrique Baljé o.h.o.d.n. BOOSTyourGAME.


1.2 Opdrachtgever = persoon, instelling, vereniging die, of bedrijf dat Opdrachtnemer een opdracht geeft om golfles te verzorgen en/of overige sport gerelateerde activiteiten te organiseren en te begeleiden.


1.3 Deelnemer = persoon, die aan de golfles en/of overige sport gerelateerde activiteiten deelneemt, e.e.a. conform de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht.


1.4 Golfles = één of meerdere golflessen uit het lesaanbod van Opdrachtnemer.


1.5 Overige activiteiten = alle overige sport gerelateerde activiteiten uit het reguliere aanbod van BOOSTyourGAME dan wel maatwerk, dat door Opdrachtnemer in opdracht van een Opdrachtgever wordt verzorgd.


1.6 Opdracht = afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het door Opdrachtnemer beroepsmatig uitvoeren van een Golfles of Overige activiteiten.


Bij iedere Opdracht gaat Opdrachtnemer ervan uit dat de Opdrachtgever op de hoogte is van deze Algemene Voorwaarden en de inhoud daarvan accepteert. De onverkorte tekst van deze Algemene Voorwaarden staat gepubliceerd op de website van Opdrachtnemer (www.boostyourgame.nl).2. Geldigheid en Duur

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle offertes, alle opdrachten en alle overeenkomsten, die Opdrachtgever met Opdrachtnemer aangaat tot het beroepsmatig verrichten van werkzaamheden.


2.2 Op deze voorwaarden afwijkende bedingingen en/of op eigen voorwaarden kan de Opdrachtgever slechts een beroep doen, indien die bedingingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn aanvaard.


2.3 Een Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhevige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de inhoud van deze voorwaarden op later met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.


2.4 Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.


2.5 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend voor de aanvrager. Opdrachtnemer blijft gebonden aan haar offerte gedurende de in artikel 2.6 vermelde periode en wordt binnen deze periode definitief gebonden door schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever.


2.6 Alle offertes hebben, tenzij anders uit de offerte blijkt, een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte; zij zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens. De Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer te informeren over feiten en/of omstandigheden, die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.


2.7 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van een Opdracht op te schorten of geheel of gedeeltelijk te annuleren als de Opdrachtgever in gebreke blijft.3. Tarieven

De tarieven voor Golflessen en Overige activiteiten zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.4. Correspondentie

4.1 Alle correspondentie gaat zoveel mogelijk via email, waaronder ook facturen en dergelijke.


4.2 De Opdrachtgever is verplicht om een geldig email adres aan Opdrachtnemer te verstrekken, waarop hij/zij mail kan ontvangen. Eventuele wijzigingen geeft Opdrachtgever direct door aan Opdrachtnemer.


4.3 Mail, die verstuurd is naar dit email adres van de Opdrachtgever, wordt geacht aangekomen te zijn.


4.4 Voor een soepele gang van zaken verstrekt de Opdrachtgever daarnaast ook zijn/haar adresgegevens en (mobiele) telefoonnummer aan de Opdrachtnemer. Wanneer de Opdrachtgever zelf niet de (enige) Deelnemer is, ontvangt Opdrachtnemer tevens het email adres en (mobiele) telefoonnummer van de Deelnemer(s) in kwestie.5. Acceptatie en uitvoering van een opdracht

5.1 Een opdracht wordt door Opdrachtgever geplaatst door middel van het geven van een opdracht aan de Opdrachtnemer. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. De wettelijk vertegenwoordiger treedt op als de Opdrachtgever in het geval van een minderjarige Deelnemer. Minderjarige Deelnemers, die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en waarbij het oordeel des onderscheids verondersteld wordt aanwezig te zijn, worden als de Opdrachtgever aangemerkt, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk aangeeft, dat hij/zij in dat geval als de Opdrachtgever optreedt.


5.2 De Opdrachtnemer bevestigt de geaccepteerde opdracht schriftelijk aan Opdrachtgever, tenzij de activiteit plaatsvindt binnen een termijn van 24 uur.


5.3 De Opdrachtnemer is gehouden de haar gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren, zoals een goed Opdrachtnemer betaamt.


5.4 De Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer heeft de plicht hierover van tevoren met Opdrachtgever in overleg te gaan en de Opdrachtgever vooraf over de wijze van definitieve uitvoering in te lichten.


5.5 De Opdrachtnemer mag onderdelen van de Opdracht uitbesteden aan derden. Opdrachtgever moet hiervan op de hoogte worden gesteld. Opdrachtnemer blijft eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de uitvoering.


5.6 De locatie en de tijden van de activiteit worden in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bepaald.


5.7 Elke Deelnemer dient minimaal een kwartier voor aanvang van de activiteit -gereed om te spelen- aanwezig te zijn.6. Annulering

6.1 In geval van een onvoorziene omstandigheid kan een ingeplande Golfles uiterlijk 24 uur voor aanvang door de Opdrachtgever en/of de Deelnemer worden geannuleerd. Bij niet-annuleren of annulering binnen 24 uur voor de aanvang behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.


6.2 Bij annulering uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Golfles zal in overleg met de Opdrachtgever en/of de Deelnemer desgewenst een nieuwe (les-)datum worden vastgesteld.


6.3 In geval van annulering door Opdrachtgever van Overige activiteiten binnen de termijn van twee weken zal 50% van het volledige bedrag van de Opdracht worden gedeclareerd. Bij annulering binnen een week zal 75% en bij annulering binnen 24 uur zal 100% van het bedrag van de Opdracht voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.


6.4 Bij wegvallen van Opdrachtnemer door overmacht, stelt de Opdrachtnemer alles in het werk om een vervanger in te zetten of om de activiteit in overleg met Opdrachtgever op een later tijdstip in te plannen.7. Facturering en betaling

7.1 Betaling dient, tenzij schriftelijk in de overeenkomst anders is overeengekomen, te gebeuren binnen 14 dagen na de factuurdatum.


7.2 Betaling kan alleen plaatsvinden op een door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte bankrekening.


7.3 Bij het niet betalen of een niet tijdige of onvolledige betaling wordt per maand (gerekend vanaf de vervaldatum) rente ter hoogte van de op het moment van ingebrekestelling geldende wettelijke rente in rekening gebracht. Dit bedrag wordt eenmalig vermeerderd met een bedrag van € 50,- administratiekosten.


7.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die moeten worden gemaakt voor invordering zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150,-.8. Ontbinding van de opdracht

8.1 Indien de Opdrachtgever en Opdrachtnemer samen tot de conclusie komen dat voortijdige beëindiging van een opdracht wenselijk is, dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.


8.2 Bij het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen van de in rekening gebrachte kosten, is de Opdrachtgever in gebreke en wordt het gefactureerde bedrag in zijn geheel direct opeisbaar. Indien de Opdrachtgever aan deze eis binnen 14 dagen geen gehoor geeft, komen alle verdere verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst voor Opdrachtnemer te vervallen.9. Geschillen

9.1 In geval van klachten en geschillen met betrekking tot de uitvoering van een Opdracht en/of een factuur, dient de Opdrachtgever zich binnen 14 dagen na uitvoering van de Opdracht en/of factuurdatum schriftelijk te wenden tot Opdrachtnemer.


9.2 Een klacht of geschil schort de betalingsverplichting niet op.


9.3 Indien na beoordeling de klacht van de Opdrachtgever gegrond blijkt te zijn, zal Opdrachtnemer zich inspannen om in overleg met de Opdrachtgever tot een voor beide partijen bevredigende oplossing van het geschil te komen.


9.4 Indien een bevredigende oplossing niet kan worden bereikt, kan een geschil voorgelegd worden ter beoordeling van de rechter, die hiertoe naar Nederlands Recht absoluut en relatief bevoegd is.10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.


10.2 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


10.3 Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Opdracht, althans tot dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


10.4 De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is in elk geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van Opdrachtnemer in het voorkomende geval.


10.5 De Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.


10.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


10.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of van derden, aan wie de Opdrachtnemer de Opdracht geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed.11. Privacy

11.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, welke Opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de Opdracht, in de gewenste vorm in het bezit komen van Opdrachtnemer.


11.2 De Opdrachtnemer verbindt zich alle door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie en de resultaten daarvan na verwerking zonder schriftelijke toestemming niet anders te zullen gebruiken dan tot het doel waarvoor deze werd verkregen en geheim te houden tegenover een ieder, die niet bij de uitvoering van de Opdracht betrokken is.
Hyperlink naar de Algemene Voorwaarden (PDF-bestand)


Download HIER je eigen exemplaar van de Algemene Voorwaarden van BOOSTyourGAME.